Pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas

Sa inisyal na pagtataya, kapwa lumilitaw ang instrumental at integratibong motibasyon sa pagkatuto ng Ingles na siyang lumilikha ng mga partikular subalit nag-uugnayang resulta na pumapabor sa nasabing wika.Sa huli, inilutang sa pag-aaral ang usapin hinggil sa sikolohikal na aspekto ng pagpaplanong pangwika na may mahalagang gampanin sa hamong nililikha ng global na wika sa pambansang realidad.Kung ang permit to stay ay expired ng higit sa 60 araw ay hindi maaaring mag-aplay ng re-entry visa upang makabalik sa Italya, maliban na lamang sa pagkakaroon ng dalawang kundisyon: Sa parehong nabanggit na mga kaso, ang aplikante ay kailangang ipakita at mag-iwan sa Embassy ng isang kopya ng dokumento na magpapatunay ng sitwasyon kasama ang expired permit to stay, balidong pasaporte.Ang Embassy ay ipapadala ang mga ito sa Questura na magsusuri sa aplikasyon at magbibigay ng opinyon.Paso na ang aking dokumento at nais ko pong bumalik sa Italya. Hunyo 30, 2017 - Ang dayuhang mayroong regular na permit to stay at nasa labas ng bansang Italya sa petsa ng expiration ng nabanggit na dokumento at hindi nakapag-aplay ng renewal sa loob ng panahong itinakda ng batas, ay maaaring mag-aplay ng re-entry visa sa Italian Embassy sa Pilipinas, alinsunod sa art. Isang mahalagang paalala kung kailan pinahihintulutang mag-aplay ng re-entry visa: Sa paga-aplay ng re-entry visa ay kakailanganin ang orihinal at kopya ng expired permit to stay, ang balidong pasaporte at anumang katibayan sa paglipas ng 60 araw na palugit.

Lahat ng ito ay nagbubunsod ng positibong atityud sa wikang Ingles – pagtingin dito bilang wika ng edukado at nakapangyayari – ng mga Pilipino.________________________ For more than a century, English has played a vital role in the linguistic history of the Philippines.When the Americans occupied its capital Manila in May 1898, they immediately started building schools wherein American soldiers served as the first teachers and English was the medium of instruction.Simula noon, nagpatuloy ang pag-iral ng nasabing wika sa pagtuturo at pagkatuto.Sa antas primarya pa lamang ay hinahasa na ang mga mag-aaral sa pagsasalita ng wikang Ingles na nakabatay sa pamantayang Amerikano.In an initial assessment, results show that both instrumental and integrative motivations for learning English are present and thus create distinct yet complementing attitudes that favor the foreign language in higher functions compared to Filipino and other Philippine languages.As a conclusion, the study raises issues regarding the psychological aspect of language planning in the Philippines that is crucial in answering these challenges imposed by a global language on the national realities.Ang Italian Embassy, sa pagi-isyu ng visa ay kailangan munang matanggap ang nulla osta o pahintulot buhat sa Questura sa Italya, kung saan ipapadala lahat ng dokumentayson na isinumite sa pag-aaplay ng re-entry visa.Ang Questura, matapos matanggap ang mga dokumento ay susuriin ang aplikasyon at magbibigay ng opinyon ukol dito.Jayson de Guzman Petras Discipline: Languages Sa mahigit isang siglo, litaw ang malaking